సమాచార సహకారంతో ప్రజలలో భాధ్యతను పెంపొందించుదాం
Search
 
 
 
  భవిష్యత్ ప్రణాళికలు
  futurePlanning
చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు  
A. చిట్లంకుంట  
  i రైతులు, యువకులు మరియు మహిళల వలసలను తగ్గించుట
   
B. టింబక్టు కలెక్టివ్ :గ్రామ ప్రణాళికలు  
  1. గ్రామ సమాచార సంస్థను తెలుగులో అభివృధి పరుచుట (డేటాబేస్)
  2. స్థానిక సంఘాల నాయకులతో కలవటం (కలెక్టివ్)
  3. టింబక్టు లో వున్న సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వటం
   
భవిష్యత్ ప్రణాళికలు  
  a. దారిద్ర్యము మరియు నీటి మీద చేసినటువంటి కార్యక్రమములను IWMI వారి సహాయంతో ప్రచురించడం
  b. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించటం మరియు అభివృధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించటం
  c. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వున్నటువంటి నీటిపారుదల సమాచార సంస్థ(గురించి)ను రాష్టాల వారీగా మరియు బేసిన్ల వారీగా రూపొందించి సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వటం.
 
 
Click here for Telugu Click here for English Click here for French